Einar Kaldhol, Parat politiet (t.v) og Kjetil Ravlo, NPL. Foto: Vetle Daler

Ny avtale om arbeidstidsbestemmelse (ATB)

Fra november til begynnelsen av februar har partene i politiet forhandlet om ny avtale om arbeidstidsbestemmelse (ATB) for politiet. De nye avtalene skal gjøre politiet i bedre stand til å løse samfunnsoppdraget, kombinert med økt forutsigbarhet og vern for de ansatte.

Publisert Sist oppdatert

Leder for Parat Politiet, Einar Tolo-Kaldhol, mener avtalen også vil få redusert konfliktnivået knyttet til arbeidstidsforvaltning.

– I løpet av forhandlingene er det blitt spilt inn flere relaterte avtaler og partene har klart å lande en samlet løsning. Avtalene representerer en god løsning for politiet, og vi i Parat vil takke de andre partene for gode og konstruktive forhandlinger, sier Tolo-Kaldhol.

Den nye ATB-avtalen vil gjelde fra 01. juni 2024. Frem til 01. juni 2024 skal nåværende ATB-avtale praktiseres.

I tillegg er partene enige om tre nye sentrale særavtaler for etaten.

De nye avtalene er:

- ATB – én felles avtale for politi og påtale
- Ny særavtale for arbeidstakere med uregulert arbeidstid
- Ny beredskapsavtale for politimester- og kommunikasjons-jour
- Ny beredskapsavtale for stabssjef (krisetab)

I tillegg har partene drøftet innføring av en fleksitidsordning, for de ansatte som ikke er omfattet av den statlige særavtalen om fleksibel arbeidstid. Den nye – Ordning for bruk av timebank – vil gjelde for de ansatte som omfattes av ATB, og hvor tjeneste tillater en grad av fleksibel arbeidstid.

– Fleksibilitet i arbeidstiden basert på arbeidstakers behov, er et gode og noe vi i Parat Politiet mener er positivt, sier Tolo-Kaldhol.

Partene er enige om å gjennomføre felles opplæring i de nye avtalene før iverksettelsesdato for ny ATB. Dette vil også medføre at det vil ta noe tid før spørsmål om forståelse av ny ATB vil kunne forventes besvart.

Leder i Norges Politilederlag i Parat, Kjetil Ravlo er særlig fornøyd med at partene har klart å lande en ny avtale for ansatte med uregulert arbeidstid.

– Dette gir et høyere beløp til de som har uregulert arbeidstid, samt at vi får klargjort hvem som har uregulert arbeidstid. Hvilke ansatte som omfattes av ordningen med uregulert arbeidstid avgjøres lokalt, etter nærmere vurdering. Videre skal arbeidsgiver sikre at ledere som får regulert arbeidstid, får en reell mulighet til kompensasjon for arbeid utover ordinær arbeidstid.

Ny ATB-avtale gjelder fra 1.6.2024.

Kort om ny ATB-avtale:

- Arbeidsplaner skal ha varighet og gyldighetsperiode på 12 uker.
- Ved lokal enighet kan en ha kortere varighet og gyldighet.
- Egne arbeidsplaner for ferie kan ha kortere varighet og gyldighet.
- Noe utvidet virkeområde (politistasjonssjefer, lensmenn, biltjenesten i PST og flygende personell)
- Eget kapittel om arbeidstid for livvakttjenesten, nasjonale beredskapsstyrker og helikoptertjenesten
- Ny bestemmelse som regulerer trening, kurs og videreutdanning
- Ny bestemmelse om "øvingsdøgn" ved nasjonale beredskapsøvelser
- Verneperspektivet er fremhevet i flere bestemmelser
- I tillegg er det gjort flere presiseringer og enkelte strukturelle endringer

Ny særavtale for arbeidstakere med uregulert arbeidstid

Det er fremforhandlet ny avtale for arbeidstakere med uregulert arbeidstid, der ledere på nivå 1 og 2 anses å være ledende stilling og at stillinger på nivå 3 kan være det, etter en konkret vurdering på delegert nivå.

Arbeidstakere som omfattes av den nye avtalen skal få justert fastlønnen med kr. 75 000,-. Det er i tillegg avtalt overgangsbestemmelser for å ivareta de som ikke lenger skal ha uregulert arbeidstid, slik at disse sikres en kompensasjon tilsvarende dagens avtale.

Ny beredskapsavtale for enkelte funksjoner i politiet.

Avtalen omfatter PM-jour og kommunikasjons-jour. Øverste leder i POD/politidistrikt/særorgan/ forvaltningsenhet avgjør – etter drøfting med tillitsvalgte – om og når beredskapsvakt skal iverksettes. Avtalen regulerer plikter, responstid og vilkår for den som til enhver tid har slik beredskap.

Beredskapsavtale for stabssjefsfunksjonen i politiets krisestab

Avtalen skal sikre at alle politidistrikter i løpet av 2024 har stabssjefsfunksjonen i kontinuerlig beredskap 24/7/365. Avtalen regulerer plikter, responstid og vilkår for den som til enhver tid har slik beredskap.

Innføring av en alternativ fleksitidsordning

I forbindelse med ATB-forhandlingene har partene drøftet rammer for bruk av fleksibel arbeidstid i etaten. Det er enighet om at vi har ansatte i politiet som av tjenstlige grunner ikke kan benytte seg av ordningen i statens særavtale om fleksibel arbeidstid. Det er imidlertid et ønske å tilby en fleksibilitet knyttet til arbeidstid til flest mulig. Etter drøfting innføres derfor en timebankordning (kalt Ordning for bruk av timebank), som skal åpne for at også ansatte som er unntatt fra statens ordning skal kunne ha innflytelse på plassering av den daglige arbeidstiden der tjenesten tillater det.

Det skal drøftes lokalt hvem som omfattes av de ulike ordningene.

Ordning for bruk av timebank innføres som en prøveordning, som skal evalueres innen 1. mars 2025.

Det blir et webinar med gjennomgang av avtalene i uke 9.

ATB 2024 med protokoll
Beredskapsavtale stab 2024 med protokoll
Fleksitid - drøftingsreferat 2024
Fleksitid - ordning for bruk av timebank 2024
Særavtale for arbeidstakere med uregulert arbeidstid 2024
Avtale om kompensasjon for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet 2024

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS